onsdag 18 september 2013

Mer om elmarknad: min korrespondens med KVA:s energiutskott

I fredags skrev sex ledamöter i KVA:s (Kungliga Vetenskapsakademiens) energiutskott en debattartikel i SvD om varför vi bör undvika att integrera svensk elmarknad med europeisk. Dagen efter påtalade jag, här på bloggen, en del brister i deras argumentation. Därefter har följt en del ekorrespondens mellan mig och några av dessa ledamöter, och jag vill gärna bjuda läsekretsen på detta meningsutbyte.

De ebrev jag fått från dem är dock inte finslipade på det sätt som är brukligt när en text är avsedd för offentligt förevisande (och minst ett av dem är därtill författat i uppenbart vredesmod). Jag väljer därför i det följande att nöja mig med sammanfattande referat av deras bidrag till korrespondensen, med fullständig återgivning endast av mina egna bidrag.

Det började med att jag kort efter bloggpostens publicering hörde av mig till de sex artikelförfattarna med följande hälsning (lördag 16:52). Ganska snabbt (lördag 22:47) fick jag ett argt svar från Lennart Bengtsson, där han förklarade sig vara mycket besviken över hur jag (som ju annars "brukar vara välinformerad om det mesta") denna gång inte brytt mig om att "ta reda på fakta" innan jag yttrar mig och "går till personangrepp" (que?). I något som av tonfallet av döma verkar vara avsett som ett tillrättaläggande av någon felaktighet från min sida skrev han att det "naturligtvis inte [är] fråga om någon isolering då vi redan har en integrerad elmarknad för de nordiska länderna", men jag kan inte se att jag vare sig i min bloggpost eller annorstädes påstått motsatsen. Jag besvarade honom kort med följande (söndag 11:02).
  Kan du tänka dig att bli lite mer precis, Lennart? Vad är det jag säger i min bloggpost som du menar är fel?

  Olle

Något svar på denna enkla fråga har Lennart ännu inte givit. Däremot inkom några timmar senare (söndag 15:45) ett ebrev från en annan av artikelförfattarna, Elisabeth Rachlew, med (a) ett negativt allmänomdöme om min bloggpost, (b) en hänvisning till ett nummer av Europhysics News som hon menar styrker att "en större elmarknad ej löser problemet med baskraften", (c) ett avvisande av mitt påstående att hon och hennes utskottskamrater förespråkar protektionism, (d) en upprepning av SvD-artikelns påpekande om att svensk (och nordisk) elmarknad är i stort sett fossilfri samt hur centralt detta är för utskottets ställningstaganden, och (e) en uppmaning till mig att ta del av deras skrifter. Uppmuntrad av denna respons svarade jag med följande (söndag 22:05).
  Tre små synpunkter på det du skriver, Elisabeth:

  1. Ni vill, genom inskränkningar i frihandeln, skydda en inhemsk industrisektor. Om du inte vill kalla det protektionism så talar vi uppenbarligen olika språk.

  2. Jag är lite oklar över vad du menar med att "en större elmarknad ej löser problemet med baskraften". Menar du att större elmarkander inte hjälper till att lösa intermittensproblemet? Härom råder i så fall knappast någon vetenskaplig enighet (se t.ex. Deluchi och Jacobson, 2011), och det blir också lite svårt att förstå varför ni då hävdar att "vattenkraft kommer också att bli efterfrågad som balanskraft för ny kontinental väderberoende elkraft".

  3. Jag är inte alls svag för ert argument om att "svenska konsumenter drabbas av [...] ökande inslag av europeisk fossilproducerad el". "Drabbas" är ett lite konstigt ord, då det är ju inte är någon skillnad mellan fin-el och ful-el då den levereras i vägguttaget. Så om det skall vara någon poäng med ett vurm för våra 100% fin-el så måste det göra skillnad för CO2-utsläppen. Men betrakta följande två scenarier (i en förenklad situation där inga andra länder än Sverige och Tyskland är inblandade; jag vet inte hur realistiska de exakta siffrorna är i övrigt, det är principen jag vill illustrera).

   Scanario A. Sverige handlar med Tyskland som på så vis får hjälp med intermittens, vilket resulterar i följande elkonsumtion:
    Tyskland - 40 GW tysk ful-el, 20 GW tysk fin-el, 5 GW svensk fin-el.
    Sverige - 9 GW svensk fin-el, 5 GW tysk ful-el.1
   Scenario B. Sverige vägrar handla med Tyskland och behåller all fin-el för sig själv:
    Tyskland - 45 GW tysk ful-el, 20 GW tysk fin-el.
    Sverige - 14 GW svensk fin-el.
  Notera att det inte är någon nettoskillnad mellan de två scenarierna när det gäller mängd el konsumerad i repektive land, mängd el producerad i respektive land, eller total mängd producerad ful-el med tillhörande CO2-utsläpp. Enda skillnaden är att Scenario B undviker det utbyte av svensk fin-el mot tysk ful-el som sker i Scenario A. Jag uppfattar ert tal om hur vi bör undvika europeisk elmarknad för att värna den fina svenska fossilfria elen som att ni likväl föredrar Scenario B, trots att det inte gör någon skillnad vare sig för vad konsumenterna får i sina eluttag eller för mängden CO2-utsläpp. Skillnaden är alltså rent kosmetisk, och den konkurrensfördel ni drömmer om bygger alltså på att företag och konsumenter inte skall genomskåda detta, utan tro att Sverige på något vis gör världen en tjänst genom att inte befatta sig med tysk ful-el. Energipolitik är enligt min mening en alltför allvarlig sak för att bygga på ytliga kosmetisk-puritanska överväganden. Men för all del, förklara gärna för mig om era fin-elsöverväganden betyder något mer än detta, med verkliga impliaktioner för de totala CO2-utsläppen.

  Olle

Därefter (måndag 07:53) inträdde utskottets ordförande Sven Kullander i diskussionen med ett ebrev adresserat inte till mig utan till hans utskottskollegor och medundertecknare på SvD-artikeln. I detta ebrev framhöll han dels att mitt räkneexempel inte är möjligt att diskutera eftersom det "saknar verklighetsunderlag", dels att jag borde läsa deras rapport om den nordiska elmarknaden som han menade innehåller "alla svar" på mina frågor. Elisabeth hade kort därefter (måndag 08:57) vänligheten att till mig vidarebefordra hans ebrev, samtidigt som hon instämde i att jag borde läsa deras rapport, och därtill fyllde på med en del ytterligare synpunkter. Dessa inkluderade bland annat en upprepning av Europhysics News-hänvisningen i hennes föregående ebrev (söndag 15:45), en omsvängning ("det handlar alltså ej om fin och ful el") jämfört med söndag 15:45, och en försäkran om att vad det hela egentligen handlar om är "vad näten klarar av i nuvarande läge" samt de stora investeringar som "krävs [...] för att klara av den ökande intermittenta elproduktionen". Jag svarade senare samma dag (måndag 22.46) med ytterligare några synpunkter, inklusive en lite irriterad släng mot Sven Kullanders nonchalanta attityd:
  Tack Elisabeth för dina tålmodiga svar på mina frågor! Jag hoppas att du orkar med ytterligare några följdfrågor/kommentarer:

  1. När du nu skriver att "det handlar alltså ej om fin och ful el", betyder det att du nu tar avstånd från SvD-artikelns argument att integrering med europeisk elmarknad riskerar medföra att "svenska konsumenter drabbas av [...] ökande inslag av europeisk fossilproducerad el"? Om inte, kan du på nytt försöka förklara på vad sätt du anser SvD-formuleringen vara ett argument mot integrering i europeisk elmarknad?

  2. Du skriver, med hänvisning till Europhysics News (jag antar att det är diagrammet på sid 5 du menar) att "inom hela Europa är det ibland vindstilla - dvs det hjälper ej med en större marknad". Är inte detta en väldigt slapp argumentation? Vem har hävdat att enbart en större marknad fullt ut skulle lösa intermittensproblemet i en tänkt situation där vindkraften är det enda energislaget? Vi behöver givetvis också reglerkraft. Så länge vinden i två länder inte är perfekt korrelerade uppstår, när vi slår ihop de två ländernas elmarknader, en utjämning som tenderar att minska intermittensproblemet. Detta behöver givetvis vägas mot investeringskostnader och ledningsförluster. Jag vet inte var en rimlig sådan kalkyl landar, men vågar bestämt säga att problematiken är alltför allvarlig och komplicerad för att lämpa sig för det slags halmgubbe-argumentation du använder i ditt ebrev.

  3. I det ebrev från Sven Kullander som du vänligen vidarebefordrat skriver han att "alla svar" på mina frågor finns i er elmarknadsrapport. Jag kan inte se det påståendet som annat än en avledningsmanöver och rent struntprat. Här är några av de frågor som tämligen explicit framkommer i min bloggpost och som inte ges tillstymmelse till svar i sagda elmarknadsrapport:

  • Är det verkligen så säkert att det klokaste sättet att behandla elförsörjningsfrågan är ur ett snävt nationellt nyttoperspektiv, snarare än t.ex. ett europeiskt eller rentav globalt?
  • Varför kan inte de eventuella högre marknadspriser som svenska elkonsumenter skulle drabbas av på en fri europeisk marknad kompenseras med lämpliga skatter och subventioner?
  • Är verkligen ett artificiellt lågt elpris ett effektivt arbetsmarknadspolitiskt redskap? (Ert eget exempel med Facebooks serveranläggning i Luleå tyder ju snarast på motsatsen.)
  Mvh
  Olle
Jag har ännu inte givit upp hoppet om att utskottsmedlemmarna skall höra av sig med något mer övertygande försvar av den position de formulerar i SvD-artikeln. Vad de presterat hittills i denna korrespondens är verkligen inte imponerande, även om jag naturligtvis inser att jag är medskyldig till att diskussionen inte blivit bättre än så här - om jag hade lindat in min ursprungliga kritik på ett inställsammare vis hade de antagligen varit mer benägna att ta mina frågor på allvar.

Fotnot

1) Med de valda siffrorna ansluter jag mig implicit till den i energiutskottet förhärskande uppfattningen att kärnkraftsel är fin-el. Jag gör det dock mest för resonemangets skull; i själva verket är min inställning till kärnkraften ambivalent och vacklande. Jag har förståelse både för uppfattningen att kärnkraften medför oacceptabla risker och den att det vore att gapa över för mycket att avveckla kärnkraften samtidigt som vi har en växthusgaskris att lösa.

5 kommentarer:

 1. Inga enkla frågor detta. Dock tror jag faktiskt att frågan om erfoderlig reglerkraft är enkel - man måste dimensionera för worst-case i alla länder som är sammankoplade samtidigt.

  Överskott på reglerkraft i land AaA kan då hjälpa land B med underskott, precis som du beskriver i fallet tyskland. Det bör förbättra co2-läget. Dock finns risk att sverige har ett underskott på reglerkraft om kärnkraften står still som vanligt om vintrarna. Då kan vår vattenkraft inte samtidigt reglera tysk vindkraft. Vi kan mao inte chansa och ansluta allt fler länder med underskott till samma nät. Dock känner jag inte till något europeiskt land som idag inte klarar av sitt reglerbehov själv eller med redan anslutna grannländer. Ytterligare sammankopling borde mao inte alls ändra reglerkapacitetsbehovet. Det enda som kan ändra läget är om länder ökar sitt reglerbehov genom att införa tex vindkraft utan att motsvarande reglerbehov byggs inom landet eller i anslutna grannländer.

  Att två länder som båda lider brist på reglerkapacitet hamnar i knipa om bådas reglerbehov är stort samtidigt är väl logiskt - då borde dock situationen bli lika dålig som om de inte alls varit anslutna? Mao är worst case inte sämre ihopkopplat än separerat. Best case kan dock länderna hjälpa varandra om bara ett av dem har reglerunderskott.

  Jag tror mao att vi inte kan neddimensionera reglerkapaciteten mha större integration och spara pengar på det sättet. Det borde dock förbättra co2-läget många dagar om året då tidigare outnyttjad fin-reglerkapacitet kan användas av andra länder för att ersätta deras fulreglerkapacitet.

  SvaraRadera
 2. Tack för den eleganta avklädningen. Det är inte första gången som KVA:s energiutskott gör seriösa ansträngningar för att släpa KVAs namn i smutsen..

  SvaraRadera
 3. Som en liten uppdatering kan jag berätta att jag alltjämt inte hört något mer från utskottsledamöterna. För några timmar sedan slängde jag emellertid iväg följande ebrev till dem. Jag skulle sätta stort värde på om någon av dem nappade på mitt erbjudande. Vi får se.

  "Lennart, Harry, Dick, Sven, Karl-Gustaf, Elisabeth,

  Förlåt att jag stör på nytt, men jag vill gärna uppmärksamma er på den sammanfattning av vår diskussion jag lagt upp på
  http://haggstrom.blogspot.se/2013/09/mer-om-elmarknad-min-korrespondens-med.html

  Jag har verkligen ansträngt mig att ge ett rättvist referat, men icke desto mindre blir nog intrycket för de flesta läsare att er argumentation inte riktigt håller den klass som varumärket KVA antyder (en rad reaktioner jag tagit emot bekräftar detta). Jag skulle gärna vilja ge er en chans att rehabilitera er. Om någon av er känner sig manad att skriva en lagom lång text (låt oss säga någonstans mellan 3000 och 10 000 tecken) som tar min kritik och mina frågor på allvar och besvarar dem med välgrundade sakargument, så upplåter jag gärna plats på min blogg att publicera texten som ett gästinlägg.

  Vänliga hälsningar

  Olle"

  SvaraRadera
 4. Det här är en mycket viktig diskussion du driver! Ska KVA driva en samhällskritisk agenda, så måste den vara vetenskapligt förankrad. Hamnar akademien fel, så måste den drivas till korrigering.

  Johan Karlson

  SvaraRadera
 5. Mitt inbjudan i kommentaren 18:34 ovan om att lägga ut texten på Häggström hävdar verkar (till min stora förvåning) inte ha fått energiutskottsledamöterna att jubla i högan sky. Kanske spelar de bara svårflörtade. Hur som helst har jag ännu inte fått något svar från dem.

  SvaraRadera