torsdag 2 april 2020

Ett knippe tankar och förslag om AI-politik

I förrgår levererade jag min utredning "En grön AI-politik?", beställd av Miljöpartiet. Så här lyder inledningsstyckena:
    Denna korta utredning är ett svar på en förfrågan om inspel till Miljöpartiet de grönas arbete med att på riksnivå formulera en sammanhängande politik kring AI (artificiell intelligens). Behovet av sådan politik är stort, men jag har inte medvetet gjort något för att anpassa mina rekommendationer specifikt till Miljöpartiets eventuella politisk-strategiska behov, utan har istället helt enkelt försökt peka ut vad som vore bra för samhället snarare än för något visst parti. Jag väljer att lita till att mina grundläggande värderingar - i vilka ideal om hållbarhet, social rättvisa och omsorg om kommande generationer utgör bärande element - står i tillräckligt god samklang med Miljöpartiets för att mina idéer och bedömningar skall vara användbara i deras arbete.

    I diskussionerna inför detta arbete bad jag om tillåtelse att fritt sprida rapporten, vilket beviljades. Detta betyder att det står fritt för inte bara Miljöpartiet, utan även vilket annat parti (eller vilken annan samhällsintressent) som helst att använda min utredning. Det välkomnar jag i så fall, men kanske ännu bättre vore om dessa andra partier följde Miljöpartiets exempel genom att beställa egna utredningar från andra experter inom fältet AI-etik/AI-risk/AI-futurologi/etc, som kan tänkas göra andra avvägningar än jag om vad som främst bör lyftas fram. Den AI-politiska diskussionen behöver en mångfald av olika perspektiv.

    Medan jag nu (i mars 2020) lägger sista handen vid denna rapport är covid-19-pandemin under full upprullning. Även om jag på ett par ställen i rapporten gör mindre anspelningar på denna kris har jag valt att inte dra några starka slutsatser av den rörande vad samhället behöver: allt går just nu väldigt snabbt, och varje försök att summera vilka mer långsiktiga politiska åtgärder som krisen föranleder riskerar att inom några månader vara föråldrade.

    Att ge någon heltäckande bild av de samhällsutmaningar som AI-utvecklingen reser går knappast inom ramen för en begränsad utredning som denna, men efter en ansats i Avsnitt 2 att kort ringa in begreppet AI går jag i Avsnitt 3 igenom vad jag bedömer som de viktigaste kategorierna av sådana utmaningar. Att föreslå åtgärder är en långt mer grannlaga uppgift än att bara beskriva problemen, men i Avsnitt 4, som till större delen följer samma indelning som Avsnitt 3, gör jag ett försök, följt av några avslutande tankar i Avsnitt 5.

Läs hela min rapport här!

1 kommentar: